Logga in

Hjerta Värdepappersservice AB

HJERTA VÄRDEPAPPERSSERVICE AB GER RÅDGIVNING PÅ DINA VILLKOR, VI HJÄLPER DIG TILL BÄTTRE EKONOMI OCH HÖGRE LIVSKVALITET.

VILKA VI ÄR
Hjerta Värdepappersservice AB ägs till etthundra procent (100%) av NewCap Holding A/S som är noterat på Nasdaq OMX Köpenhamn, (nedan kallat "NewCap"). NewCap består av dotterbolag såsom Monyx Asset Management AB, Hjerta Norden AB, det Luxemburgbaserade bolaget Nordic Fund Services S.A., Factor Insurance Brokers AB samt ett flertal försäkringsförmedlarbolag m.m. NewCap är en koncern som omsätter över 500 Mkr och har cirka 90 rådgivare samt ett förvaltat kapital i egna fonder på cirka 33 Miljarder kr.

Här redovisas hur Hjerta Värdepappersservice AB är organiserat, vilka som sitter i styrelsen, vem som är VD samt vilka som är ledande befattningshavare i bolaget.

Styrelseinformation
Styrelsens uppdrag är att för aktieägarnas räkning förvalta Bolagets angelägenheter. Styrelseledamöterna väljs av aktieägarna för perioden från årsstämman fram till och med nästa årsstämma. Styrelsearbetet styrs huvudsakligen av styrelsens antagna arbetsordning som närmare beskriver styrelsens arbetsuppgifter, ansvarsfördelning inom styrelsen samt formen för styrelsesammanträden. Styrelsens består av fem ledamöter med styrelseordförande inkluderad. En av styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till Bolaget.

När Bolaget tillsätter nya styrelseledamöter vänder sig Bolaget till nätverk och/eller externt rekryteringsbolag. Ytterligare information om styrelseledamöterna inklusive information om andra styrelseuppdrag finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

Mångfald
Bolaget ser fördelar med att ha en diversifierad styrelse och ser mångfald i styrelsen som en viktig konkurrensfördel. Bolaget ska därför vid tillsättningen av styrelseledamöter beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper vid tillsättningen av styrelseledamöter, exempelvis ålder, kön, geografiskt ursprung samt utbildnings- och yrkesbakgrund. Vid tillsättande av styrelseledamöter och granskning av styrelsens sammansättning beaktas särskilt erfarenhet av den typ av verksamhet som Bolaget bedriver och att Bolagets styrelse i sin helhet har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att leda Bolaget.

 
STYRELSE

Ole Rosholm Pedersen, Ordförande

Ole Rosholm Pedersen är styrelseordförande i Hjerta Värdepappersservice AB. Han valdes in i styrelsen 2017-06-28. Ole är en arbetande styrelseordförande, vilket innebär att han deltar i det operativa arbetet.

Ole är även verkställande direktör och del av ledningsgruppen i Newcap Holding A/S. Ole har flera års erfarenhet i den finansiella sektorn med att utveckla och leda företag inom retail banking, kapitalförvaltning, fonddistribution och liv- och pensionsförsäkring på den nordiska marknaden.

Ole har en Mastersexamen i ekonomi från Århus Universitet.

Ole sitter i styrelsen för:

- Monyx Asset Management AB, Sverige
- Hjerta Norden AB, Sverige, styrelseordförande
- HJ Rådgivning och förmedling Stockholm AB, Sverige, styrelseordförande
- HR Rådgivning och förmedling Malmö AB, Sverige, styrelseordförande
- Nordic Fund Services S.A., Luxemburg
 

Peter Reedtz – Styrelseledamot

Peter Reedtz är styrelseledamot i Hjerta Värdepappersservice AB och valdes in i styrelsen 2016-11-11. Peter har inga arbetsuppgifter i Hjerta Värdepappersservice AB.

Peter är ägare och VD för Asset Allocation Instituttet (Danmark). Han har bred erfarenhet från den finansiella sektorn i Danmark, bland annat som fondchef, investeringsdirektör och bankdirektör. Han är styrelseledamot i NewCap Holding A/S (Danmark) och styrelseordförande i Monyx Asset Management AB. Peter är ordförande i Asset Allocation Committée i Den Danska Finansanalytikerföreningen samt examinator vid Copenhagen Business School och Aarhus Universitet. Peter har en magisterexamen i finansiering från Aarhus Universitet.

Utöver ovanstående sitter Peter i styrelsen för: 

- Investeringsforeningen Sparinvest, Danmark
- Hjerta Norden AB, Sverige
- Monyx Asset Management AB, Sverige, styrelseordförande
- Monyx Fund SICAV, Luxembourg
- Nordic Fund Services S.A., Luxembourg, styrelseordförande
- NewCap Holding A/S, Danmark
- Private Global Property GP ApS, Danmark, styrelseordförande
- TG Brentwood A/S, Danmark
- TG Partners III A/S, Danmark
- TG Partners VI P/S, Danmark
- TG Partners VI P/S Holding, Danmark
- Thylander Gruppen A/S, Danmark

Peter sitter i ledningsgruppen för:

- Asset Allocation Instituttet, Danmark
- Reedtz Invest ApS, Danmark


Hans Schedin - Styrelseledamot


Hans är verksam som advokat på firman ADN Law, och sitter som ledamot i SwedSecs disciplinnämnd, Aktiemarknadsnämnden samt Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL).

Hans sitter i styrelsen för:

- Stabelo Asset Management AB, Sverige, styrelseordförande
- Stabelo Fund 1, Sverige
- Smart Energy Sweden Group AB, Sverige
- Energifonden AB, Sverige
- Zutec AB, Sverige


Johan Wagman – Styrelseledamot

Koncernchef Hjerta och verkställande direktör i Hjerta Norden AB. 

Johan är styrelseledamot i Hjerta Värdepappersservice AB och valdes in i styrelsen 2017-11-27. Har verkat i finans- och försäkringsbranschen sedan 1990 i ledande befattningar inom Folksam med positioner som verkställande direktör och marknadsdirektör inom Folksam.

Johan sitter i styrelsen för:

- Monyx Asset Management AB, Sverige
- Hjerta i Sverige AB, Sverige
- HJ Rådgivning och förmedling Helsingborg AB, Sverige
- HJ Rådgivning och förmedling Malmö AB, Sverige
- HJ Rådgivning och förmedling Stockholm AB, Sverige
- HJ Rådgivning och förmedling Uppsala AB, Sverige, styrelseordförande
- Nordic Brokers Association AB, Sverige
- Norr Finans och Försäkring AB, Sverige
- Norrfinans Företagsförsäkring AB, Sverige
- Norrfinans Livförsäkring AB, Sverige
- SF Insurance Group AB, Sverige, styrelseordförande
- Factor Insurance Brokers AB, Sverige
- Göteborg Wealth Management AB, Sverige
- HJ Rådgivning och förmedling Malmö 3 AB, Sverige
- HJ Rådgivning och förmedling Umeå 1 AB, Sverige
- HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 1 AB, Sverige
- HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 2 AB, Sverige
- HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 4 AB, Sverige
- HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 5 AB, Sverige
- HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 6 AB, Sverige
- HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 7 AB, Sverige
- HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 8 AB, Sverige
- HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 9 AB, Sverige
- Bostdsrättsföreningen Bergsund nr 40 i Stockholm, Sverige

VD

Maria Schäder - VD

Maria Schäder har verkat inom finansbranschen sedan 2000. Tidigare erfarenheter inkluderar olika befattningar inom SEB Private Banking och SEB Merchant Bank, kundansvarig på Fidelity International, chef för tredjepartsdistributionen på Swedbank Robur samt som ansvarig för försäljningsorganisationen inom Monyx. Maria är VD för Hjerta Värdepappersservice AB och Monyx Asset Management AB.

Maria Schäder har en Magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.
 

ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Mikael Björn - COO

Mikael Björn har verkat inom Bank och Finansbranschen sedan 1995 i ledande befattningar på SEB och Kaupthing. Mikael är administrativt ansvarig för Hjerta Värdepappersservice AB och Monyx Asset Management AB. Mikael har en civilekonomexamen från Örebro Universitet.

 

Henrik Kwarnmark - Analys- och Fondförvaltningschef

Henrik Kwarnmark är Analys- och Fondförvaltningschef hos Hjerta Värdepappersservice AB. Henrik har tidigare bl.a. arbetat som Head of Business Development på den kvantitativa hedgefonden Density. Henrik har också mångårig erfarenhet av internationell kapitalförvaltning från bl.a. EFG Bank Schweiz. Henrik har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

 

Anders Ivarsson – IT-chef

Anders Ivarsson är IT-chef för Hjerta Värdepappersservice AB. Anders har arbetat med IT-frågor sedan 1986 och med IT-frågor i finansbranschen sedan 1992. Från 1996 som IT-chef för JP Bank AB och efter fusion JP Matteus Bank AB. Därefter som IT-chef för TPR Tjänstepensionsrådgivarna AB, Direkt försäkringsförmedling AB och för närvarande IT-chef för Monyx Asset Management AB och Hjerta Norden AB.

Hjerta Värdepappersservice AB:s (Hjerta VP) verksamhet är föremål för en omfattande reglering – såväl extern som intern. Syftet är att du som kund alltid ska vara trygg.

Tillstånd från Finansinspektionen

Hjerta Värdepappersservice AB (Hjerta VP), org.nr. 556677-0391, står under tillsyn av Finansinspektionen. Finansinspektionen är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden.

Hjerta VP har Finansinspektionens tillstånd att dels bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt att registreras som förvaltare av fondandelar enligt 4 kap 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Hjerta VP har följande tillstånd:

2015-11-05 Förvaltare av fondandelar

2015-11-03 Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet

2014-07-04 Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument

2012-06-14 Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument

2012-06-14 Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag

2012-06-14 Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument


För kontroll eller frågor om tillstånden, vänligen kontakta:

Finansinspektionen
Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Besöksadress: Brunnsgatan 3, Stockholm
E-post: finansinspektionen@fi.se
Hemsida: www.fi.se
Telefon: 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 35


Anknutna ombud
Hjerta VP har utsett ett flertal bolag som anknutna ombud avseende investeringsrådgivning. De anknutet ombuden är antingen fysiska eller juridiska personer som har träffat avtal om att för Hjertas VP:s räkning (i) marknadsföra s.k. investerings- eller sidotjänster, (ii) ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument och (iii) tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende dessa instrument. Ett anknutet ombud är att anses som en del av Hjertas VP:s egna verksamhet och personal, vilket bl.a. innebär att Hjerta VP är ansvarig för ren förmögenhetsskada som ett anknutet ombud genom den egna verksamheten uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar dig som kund..

Följande bolag är anknutna ombud till Hjerta VP:

Org nr           Bolagsnamn
5563046290, Europeiska Investeringsrådgivarna AB
5563679942, Svenska Finans- & Försäkringsteamet AB
5566391966, Norrfinans Livförsäkringar AB
5567092233, Solvum Fond & Försäkring AB
5567692941, Kapitaloptimering i Norden AB
5567714315, Factor Insurance Brokers AB
5568173487, SF insurance Group AB
5590437595, Göteborg Wealth Management AB
5590761986, HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 5 AB
5590828959, HJ Rådgivning och förmedling Malmö 2 AB
5590892567, JB Rådgivning AB
5590892609, VT Rådgivning AB
5590895230, Ryman Rådgivning AB
5590892625, ET Rådgivning AB
5590892641, SG Rådgivning AB
5590873344, HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 2 AB
5590881339, HJ Rådgivning och förmedling Malmö 1 AB
5590881578, HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 8 AB
5590955430, HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 4 AB
5590955703, HJ Rådgivning och förmedling Malmö 3 AB
5590955802, HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 9 AB
5590955851, HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 3 AB
5591018675, HJ Rådgivning och förmedling Umeå 1 AB
5591105282, HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 7 AB
5591105357, HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 6 AB
5591166466, JSM Wealth Management AB
5591170617, HJ Rådgivning och förmedling Stockholm 1 AB
5566897939, Svenska Försäkring & Kapital AB 
5568514144, Försäkring & Placering i Stockholm AB
5566728035, Meritus Capital Stockholm AB 
5566089560, Globala Försäkringsmäklare i Europa AB
För kontroll vilka bolag som är anknutna ombud, vänligen kontakta:

Bolagsverket
Allmän adress: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Hemsida: www.bolagsverket.se
Telefon: 0771-670 670
Fax: 060-12 98 40

Omfattande reglering
Hjerta Värdepappersservice AB:s (Hjerta VP) verksamhet är föremål för en omfattande reglering – såväl extern som intern. Syftet är att du som kund alltid ska vara trygg.

Licensierade rådgivare
Samtliga rådgivare som är verksamma i Hjerta VP med anknutna ombud är licensierade av SwedSec Licensiering AB. SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden. För ytterligare information hänvisas till www.swedsec.se. 

Lämpliga rekommendationer
Regelverket ställer krav på att investeringsrådgivare alltid ska lämna lämpliga råd till kunden. Regelverket ställer även krav på att dokumentera varje råd som har lämnats till kunden och skälen för varje råd. Dokumentationen skall vara utformade på ett sådant sätt att det tydligt framgår att varje lämnat råd är lämpligt för kunden.

Ett värdepappersbolag ska enligt 9 kap 23 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ("värdepappersmarknadslagen") när det tillhandahåller investeringsrådgivning inhämta nödvändiga uppgifter från kunden om dennes kunskaper och erfarenheter av finansiella instrument samt om dennes ekonomiska situation och mål med investeringen, så att bolaget kan rekommendera kunden de tjänster och instrument som är lämpliga för denne. Uppgifterna om kundens ekonomiska situation och investeringsmål ska ge tillräckligt underlag för att värdepappersbolaget ska kunna bedöma och särskilt beakta kundens risktolerans och möjlighet att klara av förluster.

Med kundens mål med investeringen avses hur länge kunden önskar inneha investeringen, kundens riskvilja och riskprofil samt syftena med investeringen.

 
Statlig insättningsgaranti och investerarskydd
Information om insättningsgaranti enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Den statliga insättningsgarantin omfattar inlåning (likvida medel) på konto. I Hjerta VP omfattar garantin likvida medel på depå och Investeringssparkonto enligt beslut av Riksgälden, eftersom kundernas likvida medel finns på klientmedelskonton hos Swedbank. Den statliga insättningsgarantin gäller däremot inte för medel på vissa konton med speciella villkor, till exempel konton för individuellt pensionssparande (IPS). Pensionsförsäkring, kapitalförsäkring och kapitalpensionsförsäkring omfattas inte heller av den statliga insättningsgarantin. För vidare information om dessa produkter se respektive produkts förköpsinformation eller villkor.

Den statliga insättningsgarantin innebär att om en bank försätts i konkurs garanteras varje kund ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken på konton som omfattas av garantin. Ersättningen uppgår till högst 950 000 kronor.

Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för insättningar kopplade till vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, erhållet avgångsvederlag och erhållen försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder, alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner och statliga myndigheter.

För ytterligare information hänvisas till www.insattningsgarantin.se

 
Investerarskydd
För värdepapper i Investeringssparkonto (ISK) och Hjerta Depå gäller det statliga investerarskyddet vilken ger dig ersättning för förlorade tillgångar upp till 250 000 kronor.

En investerare som vill ha ersättning enligt det statliga investerarskyddet skall framställa sitt krav till garantimyndigheten senast ett år från dagen för konkursbeslutet. Garantimyndigheten skall betala ut ersättning till en investerare snarast möjligt men senast två veckor efter det att ersättningen slutligt har fastställts.

För ytterligare information hänvisas till www.riksgalden.se
ANSVARSFÖRSÄKRING
Även om Hjerta VP har som målsättning att du som kund alltid ska vara nöjd med den service och de tjänster som Hjerta tillhandahåller, vill vi att du som kund alltid ska känna dig trygg med att Hjerta VP kan ersätta dig vid eventuell skada. Hjerta VP innehar ansvarsförsäkring hos försäkringsbolaget If, vilket innebär att våra kunder inte riskerar att bli utan ersättning till följd av skada som Hjerta VP har vållat, på grund av bristande betalningsförmåga eller betalningsvilja. Eventuell ersättning till följd av skada utbetalas i sådana fall ur Hjertas VP:s försäkring.

Hjerta Värdepappersservice AB (Hjerta) använder sig av följande värdepappersinstitut för utförande av kundorder:

• MFEX Mutual Fund Exchange AB

 

Hjerta inhämtar årligen respektive motparts ”Policy för bästa orderexekvering”.

Avtalsvillkor

Hjerta Värdepappersservice AB (Hjerta VP)

Hjerta VP tillämpar följande villkor;

 1. Allmänna villkor för Hjertas Investeringstjänster
 2. Bilagor till Allmänna villkor för Hjertas investeringstjänster
 3. Avtal Hjerta Depå
 4. Allmänna villkor för Depå
 5. Avtal om investeringssparkonto (ISK)
 6. Allmänna villkor för investeringssparkonto (ISK)
 7. Förhandsinformation om investeringssparkonto (ISK)
 8. Avtal om portföljförvaltning

I anslutning till att Du får rådgivning får Du ett ”prisblad”, som utgör prislista för ett antal tjänster, och annan kompletterande information som kan utgöra bilagor till ovannämnda avtal. Vi säkerställer att Du får tillgång till och god insyn i alla tillämpliga villkor.


Anknutna ombud


Allmänna villkor för Hjerta investeringstjänster tecknas mellan Dig som kund och det bolag som tillhandahåller rådgivning till Dig. Information om vilka allmänna villkor som gäller för det bolag som Du ingått avtal med utfås därför på begäran från respektive bolag.


Kundkännedom


Varje kund är, enligt regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, skyldig att ifylla en av följande s.k. kundkännedomsblanketter;

 • Obligatoriska frågor avseende penningtvätt och finansiering av terrorism-fysisk person, Hjerta Värdepappersservice AB"
 • Obligatoriska frågor avseende penningtvätt och finansiering av terrorism-juridisk person, Hjerta Värdepappersservice AB"

Riskhantering

Bolaget ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som dess rörelse är förknippad med. Vidare ska Bolaget anta aktuella och lämpliga riktlinjer och rutiner för riskhantering i syfte att identifiera de risker som finns i dess verksamhet, metoder och system, samt vid behov fastställa den risknivå som kan accepteras. Bolaget har därför antagit riktlinjer för riskhantering och riskkontroll som identifierar och hanterar de risker Bolaget är exponerat mot. Riktlinjerna utvärderas och uppdateras minst årligen samt vid behov.

Bolagets funktion för riskkontroll (”Riskkontrollfunktionen”) stödjer Bolaget i arbetet med riskhanteringen. Det åligger även Riskkontrollfunktionen att löpande kontrollera att Bolagets arbete med att identifiera och minimera risker är tillfredsställande och ändamålsenlig. VD informerar och konsulterar löpande Riskkontrollfunktionen i allt väsentligt som rör verksamheten och som kan ha betydelse för funktionens fullgörande av sin roll.

Riskhanteringssystem

Bolagets riskhanteringssystem utgör ett verktyg för att kontinuerligt utvärdera och bedöma de risker som Bolaget ägnar sig åt i verksamheten. Riskhanteringssystemet är en del av Bolagets kontrollmiljö och är en integrerad del av Bolagets beslutsprocesser samt bidrar till att målen för Bolagets verksamhet kan uppnås med en lägre risk.

Riskhanteringssystemet innehåller de strategier, processer och rapporteringsrutiner som är nödvändiga för att fortlöpande kunna identifiera, mäta, hantera, kontrollera och rapportera de risker som verksamheten är förknippad med. Bolaget har infört och inför löpande de metoder och rutiner som krävs för att hantera de risker som hänför sig till Bolagets verksamhet.

Bolagets riskhanteringssystem är utformat för att tillmötesgå interna behov samt externa regelverk. De huvudsakliga beståndsdelarna i Bolagets riskhanteringssystem är

 • Oberoende Riskkontrollfunktion
 • Interna regler för hantering av risk
 • Organisation och ansvar
 • Principer och mål för att styra och hantera risker inklusive riskaptit och risktolerans
 • Process för intern kapital och likviditetsutvärdering (IKLU)
 • Rapporteringsrutiner
 • Riskhanteringsprocessen
 • Riskmätningsmetoder


Riskaptit

Bolagets affärsverksamhet har en stark kultur som betonar en låg riskprofil med begränsat risktagande som kan motiveras i affärsbeslut och kalkylerad lönsamhet. Riskhanteringen karakteriseras av förebyggande åtgärder som syftar till att förhindra eller begränsa risker och skadeverkningar.


Tre försvarslinjer

Bolagets riskhantering följer roll- och ansvarsfördelningen enligt de tre försvarslinjerna:

Första försvarslinjen avser alla riskhanteringsaktiviteter som utförs av ledning och personal i linjearbete. Den dagliga hanteringen av operativa risker ska ske ute i verksamheten, då verksamheten som tar risken även äger risken. Alla anställda har ett eget ansvar att bidra till en god riskkultur genom att efterleva Bolagets Riskpolicy och övriga delar av det interna regelverket avseende Bolagets system för riskhantering.

Andra försvarslinjen avser Risk- och Compliancefunktionen, som ska stödja och kontrollera första försvarslinjens arbete med riskhantering och regelefterlevnad. Riskkontrollfunktionen genomför kontroller av att det finns en riskmedvetenhet och acceptans för att hantera risker på daglig basis. Funktionen agerar även stödjande och arbeta för att verksamheten har de verktyg, system och rutiner som krävs för att upprätthålla den löpande hanteringen av risker.

Tredje försvarslinjen avser funktionen för internrevision som genomför oberoende och regelbunden översyn av förvaltning, processer och system av interna kontroller, dvs. ett granskningsarbete av första och andra försvarslinjen.  


Styrelsens principer och mål för att styra och hantera risker

Bolaget ska hantera och utvärdera sin exponering mot samtliga risker som verksamheten är utsatt för i enlighet med följande principer:

 • En sund risk-kultur tillsammans med en hög riskmedvetenhet ska eftersträvas inom hela Bolaget.
 • Varje medarbetare ska ha en god förståelse för den egna verksamheten och de risker som är förknippade med denna.
 • Bolagets affärsidé, vision samt värderingar ska vara utgångspunkter i riskhanteringen.
 • Det ska finnas tydliga och dokumenterade interna rutiner och kontrollsystem, vilka inkluderar ansvar och befogenheter.
 • Nya eller förändrade tjänster, produkter eller andra verksamhetsförändringar ska prövas enligt en av VD dokumenterad process (NPAP, New Product Approval Process).
 • Mätmetoder och systemstöd ska vara anpassade till verksamhetens behov, storlek och komplexitet.
 • Incidentrapportering ska ske regelbundet enligt dokumenterad process.
 • Tillräckligt med resurser och kompetens ska finnas för att uppnå önskad kvalitet i både affärsaktiviteter som i kontrollaktiviteter.
 • Både dokumenterade och kommunicerade beredskaps- och kontinuitetsplaner ska finnas till hands.
 • Riskkontrollfunktionen ska vara oberoende och inneha ansvaret över att löpande identifiera och följa upp de risker som Bolaget är eller kan komma få exponering mot.
 • Det ska finnas en återhämtningsplan som ska fastställas av styrelsen årligen.


Riskkontrollfunktionens organisation

Riskkontrollfunktionen är en oberoende funktion från affärsverksamheten. Den är ett stöd för styrelse, VD och ledning i dess arbete med att säkerställa en god och ändamålsenlig riskhantering och riskkontroll.

Riskkontrollfunktionen arbetar självständigt, riskbaserat och ska vara organisatoriskt placerad under VD och rapportera direkt till styrelse. VD utser en ansvarig för Riskkontrollfunktionen.

För att funktionen ska kunna fullgott genomföra sitt uppdrag och uppehålla sitt ansvar ska funktionen tilldelas tillräckliga resurser, information och kompetens.  Riskkontrollfunktionen ska även ha rätt att få utföra de kontroller och uppföljningar som är nödvändiga för att säkerställa att Bolaget har en god och ändamålsenlig riskhantering.


Rapportering

Rapporteringsstrukturen är uppbyggd på så sätt att det säkerställs att styrelse och ledning får en samlad rapportering av alla Bolagets väsentliga risker. Det finns även rutiner för att hantera och agera utifrån den information som ges i rapporterna.

I samband med Bolagets kvartalsvisa styrelsemöten rapporterar Riskkontrollfunktionen skriftligen till Bolagets styrelse och VD.

VD informerar styrelsen om alla väsentliga förändringar av eller undantag från beslutade instruktioner som styr utformningen och användningen av riskmätningsmetoder.

Risktagare och ägare av risk i verksamheten rapporterar omedelbart och informerar Riskkontrollfunktionen vid väsentliga förändringar eller avvikelser som kan leda till en förändrad riskbild eller förhöjd kostnad.


Riskdeklaration

Hjerta Värdepappersservice AB har tillfredställande arrangemang för sin riskhantering och de är ändamålsenliga i förhållande till bolagets affärsmodell och den strategi som styrelsen beslutat om för verksamheten.


Riskförklaring

Bolagets verksamhet utgörs huvudsakligen av portföljförvaltning av fonder och distribution av fonder via avtal med olika fondplattformar. Styrelsen har fastställt att bolagets övergripande riskaptit ska vara låg och att affärsverksamheten ska präglas av ett lågt risktagande. Bolagets riskaptit för operativa risker, likviditetsrisker, kreditrisker och marknadsrisker är låg. Styrelsen har fastställt riskindikatorer och toleranser för operativa risker samt limiter för likviditets- kredit- och marknadsrisker samt definierat de krav som gäller för motparter. Bolagets risktolerans motsvaras av en likviditetsreserv som säkerställer att betalningsförpliktelser avseende personal (6 månader) och fasta kostnader (3 månader) kan uppfyllas. Bolagets riskprofil är för samtliga risktyper i linje med den riskaptit styrelsen har beslutat vid utgången av föregående år.


Säkerheten är väldigt viktigt för Hjerta, vad gäller flera aspekter. En är penningtvätt och terrorismfinansiering.


Vad är penningtvätt och penningtvättslagen?

Kriminella verksamheter försöker använda finansiella system för att göra så att pengar tjänade på illegal verksamhet kan redovisas öppet. Det kan vara pengar från narkotikabrott, smuggling, rån, bedrägerier, barnsexhandel, vapenhandel med mera.

Alla finansiella företag i EU är skyldiga att förhindra penningtvätt. Den svenska penningtvättslagen grundar sig på ett EU-direktiv. Penningtvättslagen innebär att Hjerta måste göra en bedömning av risken att användas för penningtvätt. Hjerta ska ha god kunskap om sina kunder och deras affärer, bolaget ska dessutom förstå syftet med affärsförhållandet och med kundens transaktioner.


Vi måste ställa frågor till dig

För att leva upp till penningtvättslagen måste vi ibland ställa kompletterande frågor till dig. Här beskriver vi olika förhållanden eller händelser som gör att vi måste vara mer uppmärksamma.


Kundkännedom

En del i vårt säkerhetsarbete är att du som kund alltid måste vara identifierad när du gör ärenden hos oss. När du gör ärenden via internet/app behöver du identifiera dig med hjälp av BankID. Vid rådgivning görs också alltid ID-kontroll. Om du vill genomföra en transaktion eller när du efterfrågar en ny tjänst kan du som är befintlig kund bli ombedd att uppvisa giltig ID-handling och svara på ytterligare frågor.

Du som företräder ett företag eller är egen företagare måste kunna visa upp giltig id-handling och visa att du har rätt att företräda företaget. Hjerta behöver också veta vem eller vilka som äger mer än 25 procent av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande i företaget. Du måste också vara beredd att svara på frågor om företagets verksamhet, dess omsättning och hur företaget kommer att använda Hjertas tjänster.


Transaktioner

När du vill teckna en produkt, göra en inbetalning eller annan transaktion kan du behöva svara på frågor och visa ID-handling om din rådgivare frågar efter det. Om en rådgivare inte förstår syftet med en transaktion eller inte förstår varifrån pengarna kommer så är han eller hon skyldig att fråga. Du som kund ska även vara beredd att uppvisa kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring.


Politically exposed person (PEP)

Enligt penningtvättslagen måste vi Hjerta känna till om du har en hög politisk post eller hög befattning inom staten, ingår i ledningen i en internationell organisation, eller om du är närstående (familj eller nära medarbetare) till någon som har en sådan tjänst. Med anledning av detta krav kommer vi att behöva ställa ett antal frågor i samband med att du tecknar en produkt och/eller tjänst.


I vissa fall får Hjerta inte utföra tjänsten

Om du inte kan visa giltig ID-handling eller inte kan identifiera dig på telefon eller internet så kan Hjerta i många fall inte utföra den önskade tjänsten. Om rådgivaren hos oss inte följer penningtvättslagen kan Hjerta drabbas av sanktioner från Finansinspektionen. Det är också viktigt för Hjerta att göra allt i vår makt för att undvika att vår verksamhet och det finansiella systemet utnyttjas för brottsliga aktiviteter.

Om Hjerta misstänker penningtvätt kommer detta rapporteras till Finanspolisen, en särskild enhet inom Polismyndigheten.

Hjerta Värdepappersservice AB eftersträvar att upprätthålla en hög servicenivå och klagomål är därför något vi tar på största allvar. Är du i något avseende missnöjd med vår hur vi har hanterat ditt ärende ber vi dig att i första hand kontakta din rådgivare.

Kvarstår ditt missnöje efter sådan kontakt ber vi dig att ta ärendet vidare till funktionen klagomålsansvarig. Vi ber dig att framställa ärendet skriftligen enligt något av nedanstående:

Via brev till:

Hjerta Värdepappersservice AB
Strandvägen 5b
102 16 Stockholm
Telefon 08 509 00 700

Eller via e-post till:

klagomal@hjerta.se


Hantering av klagomål

Hjerta VP arbetar alltid för att tillhandahålla lämpliga råd och föredömlig service till varje kund. Om du av någon anledning är missnöjd med den rådgivning som du har fått, vänligen framför omgående dina synpunkter till din rådgivare i första hand och Hjertas VP:s kundtjänst i andra hand. Om du anser att rådgivaren/kundtjänst inte hanterar ditt ärende på ett bra sätt kan du framföra ett skriftligt klagomål till Hjerta VP:s klagomålsansvarige. Sådana klagomål besvaras skriftligt och snarast möjligt. Om Hjerta VP inte kan besvara ett klagomål inom 14 dagar får du information om handläggningstiden.

Om missnöje kvarstår efter beslut från vår klagomålsansvarige kan juridisk vägledning erhållas från Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Kommunala konsumentvägledningen. Det finns även möjlighet att få tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller av Allmän domstol.


Extern vägledning

Om du önskar oberoende extern vägledning kan du vända dig till Konsumenternas Bank och finansbyrå (telefon 08-24 30 85 eller www.konsumentbankbyran.se) eller till konsumentvägledningen i din kommun (mer information: www.konsumentverket.se).

Om vi efter handläggning av ditt klagomål skulle avvisa hela eller delar av ditt krav har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol för prövning.


Kontroll av Hjerta Värdepappersservice AB tillstånd

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

Finansinspektionen
Box 6750, 113 85 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
www.fi.se


Kontroll av Hjerta Värdepappersservice AB ansvarsförsäkring

If, F200
106 80 Stockholm
Telefon: 0771-815 818
E-post: skadeservice@If.se
www.if.se

 

JURIDISK VÄGLEDNING
 
KONSUMENTERNAS BANK- OCH FINANSBYRÅ
Konsumenternas Bank- och finansbyrå bjuder kostnadsfri och opartisk vägledning.
Telefon: 08-24 30 85
www.konsumentbankbyran.se

 
KOMMUNERNAS KONSUMENTVÄGLEDNING
Konsumentvägledaren i er hemkommun ger råd i enskilda tvister och ärenden. Konsumentvägledarna arbetar i nära kontakt med Konsumentverket.
Telefon: Kontakta konsumentvägledaren i er hemkommun
www.konsumentvagledare.konsumentverket.se

 
ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN (ARN)
ARN är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.
Telefon: 08-555 017 00
www.arn.se
 

RÄTTSLIG PRÖVNING

SVERIGES DOMSTOLAR
Domstolsverket är en serviceorganisation för domstolarna i Sverige.
Telefon: 036-15 53 00
E-post: domstolsverket@dom.se
www.dom.se

 
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Hjerta Värdepappersservice AB är registrerat i Stockholm. Därför skall Stockholms Tingsrätt kontaktas i första hand vid önskemål om rättslig prövning.
Telefon: 08-657 50 00
www.stockholmstingsratt.se

Vi på Hjerta Värdepappersservice tar din personliga integritet på stort allvar och en hög nivå av dataskydd är alltid prioriterad (vi skulle t.ex. inte sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Hjerta Värdepappersservice AB IntegritetspolicyLogga in till Mina sidor
Hjerta använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av webbplatsen och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner vår integritetspolicy. Läs mer om cookies Läs vår integritetspolicy